Disclaimer

In de disclaimer willen we aangeven dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Hof Apparatenbouw is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Hof Apparatenbouwt vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom vanHof Apparatenbouw. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hof Apparatenbouw.